Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 27/3/2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy. Cụ thể chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo như sau:

Số tín chỉ môn học tự chọn phải đăng ký đối với sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Dưới đây là bảng thống kê số lượng tín chỉ các môn học tự chọn phải đăng ký để đảm bảo khối lượng tín chỉ đăng ký:

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)