QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

31-10-2019 00:00 Lượt xem: 65,202

Quy định này áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2019 – 2020, thay thế cho Quyết định số 42/ĐT-HVQLGD ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục. Sinh viên các khóa trước có thể thực hiện theo chương trình này để hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất tại Học viện. Cụ thể:

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HVQLGD ngày      tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục)

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về chương trình, tổ chức, quản lý, đánh giá môn học Giáo dục thể chất (GDTC) đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục.

Điều 3. Mục tiêu

Chương trình môn học GDTC nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, tạo niềm vui, phấn khởi từ đó nâng cao chất lượng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thông qua các hoạt động GDTC để thúc đẩy các phong trào hoạt động thể dục, thể thao trong toàn Học viện.

Điều 4. Chương trình Giáo dục thể chất

Các Học phần GDTC tổ chức tại Học viện Quản lý gáo dục gồm:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1.

Khiêu vũ

1 TC

 

2.

Bóng chuyền

1 TC

 

3.

Cầu lông

1 TC

 

4.

Karatedo

1 TC

 

5.

Bóng rổ

1 TC

 

 

 

Điều 5. Khối lượng kiến thức môn học GDTC

Khối lượng kiến thức của chương trình GDTC mà sinh viên phải tích lũy tối thiểu 04 (bốn) tín chỉ.

           Điều 6. Đánh giá kết quả và điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC

6.1. Đánh giá kết quả học phần

- Việc đánh giá kết quả học phần giáo dục thể chất thực hiện theo quy chế đào tạo đại học chính quy hiện hành của Học viện Quản lý giáo dục;

6.2. Điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC

Sinh viên sẽ được cấp Chứng nhận GDTC nếu đạt đồng thời 04 điều kiện sau :

a) Cho đến thời điểm xét cấp chứng nhận GDTC không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

           b) Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định của chương trình môn học GDTC;

           c) Điểm tổng kết học phần các môn học GDTC đạt từ điểm D trở lên;

           d) Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) các học phần GDTC đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4).

* Sinh viên tích lũy nhiều hơn số tín chỉ tối thiểu quy định của chương trình môn học GDTC thì Nhà trường sẽ tính đủ khối lượng quy định các học phần có điểm cao hơn để xét cấp chứng chỉ GDTC.

* ĐTBCTL các học phần GDTC chưa đạt 2,00 (thang điểm 4), sinh viên được phép đăng ký học cải thiện điểm theo quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 7. Xếp loại Chứng nhận GDTC

- ĐTBCTL học phần GDTC tính theo thang điểm 4, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tính theo công thức sau:

                             

        

           Trong đó:

A là ĐTCTL các học phần GDTC

ai là điểm của học phần GDTC thứ i

ni là số tín chỉ của học phần GDTC thứ i

n là tổng số môn học.

- Xếp loại hoàn thành chương trình GDTC:

                     + Loại Xuất sắc                   : Điểm TBCTL từ 3.60 đến 4.00

                     + Loại Giỏi                         : Điểm TBCTL từ 3.20 đến cận 3.59

                     + Loại Khá                         : Điểm TBCTL từ 2.50 đến cận 3.19

                     + Loại Trung bình               : Điểm TBCTL từ 2.00 đến cận 2.49

           - Xếp loại được ghi trong Chứng nhận GDTC.

Điều 8. Miễn học GDTC

8.1. Miễn học tất cả các môn học GDTC

- Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp trình độ đại học tại cơ sở giáo dục đại học khác đã được cấp chứng chỉ GDTC hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC hệ đại học;

- Thủ tục: Đầu khóa học, sinh viên nộp tại phòng Đào tạo: đơn xin miễn học các môn học GDTC, bảng điểm các môn học GDTC và bản photo công chứng Chứng chỉ GDTC hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất .

8.2. Miễn học một số nội dung của môn học có liên quan đến vận động

- Đối tượng: Sinh viên bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh, bị các bệnh tim mạch, không có khả năng vận động với khối lượng và cường độ vận động lớn.

- Quy định: Những sinh viên thuộc đối tượng trên vẫn phải học đủ khối lượng kiến thức môn học GDTC quy định nhưng sẽ học các nội dung của môn học phù hợp với sức khỏe và thể chất của sinh viên hoặc học môn học không liên quan đến vận động; đồng thời việc kiểm tra, đánh giá các môn học sẽ được vận dụng phù hợp.

- Thủ tục: Sinh viên nộp đơn (có ý kiến của Y tế trường) và Giấy chứng nhận về khuyết tật, dị tật bẩm sinh hoặc Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố và tương đương tại phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để xem xét.

Điều 9. Điều khoản thi hành

9.1. Quy định này áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2019 – 2020, thay thế cho Quyết định số 42/ĐT-HVQLGD ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục. Sinh viên các khóa trước có thể thực hiện theo chương trình này để hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất tại Học viện.

9.2.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân báo cáo Ban Giám đốc bằng văn bản (qua Phòng Đào tạo) để được xem xét giải quyết.

9.3. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định này sẽ được xem xét khen thưởng; nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.