Các biểu mẫu dành sinh viên

12-05-2019 10:00 Lượt xem: 37,174

Sinh viên cần chỉnh sửa các thông tin để phù hợp với thực tế.

1. Hồ sơ tốt nghiệp: https://drive.google.com/open?id=1WmneeO08YzjBgR5fmbUDbrp5p-D_Q7lP

2. Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình: https://drive.google.com/open?id=1brYIOIGa-OcHsnk9knTB4jCjZR1Luixg

3. Mẫu đơn cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin đào tạo: https://drive.google.com/open?id=1_jWxQNUXo0hcym4d6KO6pfpsbLZVHlGY

4. Mẫu đơn hủy kết quả học tập (để đổi sang môn học tự chọn khác trong nhóm hoặc chuyển sang nhóm tự chọn khác): https://drive.google.com/open?id=1bnQZgYtnF27YRfxFs5UvmRGEaEProtW1

5. Mẫu đơn đăng ký học: https://drive.google.com/open?id=161CAioKebEAVCTzb66-T5xtXQB1uRe0n

6. Mẫu đơn đề nghị cấp bảng điểm: https://drive.google.com/open?id=13kEEqFSt1xz3wbfA-aLWjnZRzscd0wJj

7. Mẫu đơn xin rút học phần: https://drive.google.com/file/d/1mOtI9udM5AGuFfu-5_6tUDLlMhRezfQm/view?usp=sharing

8. Mẫu đơn Hoãn thi https://docs.google.com/document/d/10TT_uhyv8g3YXTqrzsfBt8hqu1vwl0hw/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true

9. Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình: https://docs.google.com/document/d/12-priYHVHlc5oWaszpNp-XS88QBVoqIA/edit?usp=sharing&ouid=104671526312527044576&rtpof=true&sd=true