Quy định về công tác đào tạo trực tuyến đối với hệ Đại học chính quy của Học viện Quản lý giáo dục

01-04-2020 00:00 Lượt xem: 13,074

Quy định chung:

- Quy định về đánh giá học phần thực hiện như giảng dạy trực tiếp trên lớp theo Quy định đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện.

- Thời gian tiết học trực tuyến như sau:

+ Đối với môn học từ 3 tín chỉ trở lên: buổi sáng từ 8h00 – 10h45 (3 tiết học); buổi chiều từ 14h00 – 16h45 (3 tiết học); Mỗi buổi dạy Giảng viên tự bố trí thời gian nghỉ giải lao, thời gian tối đa nghỉ giải lao không quá 15 phút.

+ Đối với môn học 2 tín chỉ: buổi sáng: ca 1 từ 8h00 đến 9h40 (2 tiết), ca 2 từ 10h đến 11h40 (2 tiết); buổi chiều: ca 1 từ 14h00 đến 15h40 (2 tiết), ca 2 từ 16h00 đến 17h40 (2 tiết). Mỗi buổi dạy Giảng viên tự bố trí thời gian nghỉ giải lao, thời gian tối đa nghỉ giải lao không quá 05 phút.

Quy định sử dụng thông tin trên hệ thống LMS (elearning.naem.edu.vn)

- Sinh viên phải ghi danh đúng lớp theo thời khóa biểu đã đăng ký (sinhvien.naem.edu.vn).

Quy định đối với sinh viên khi tham gia học trực tuyến:

- Đọc và nghiên cứu tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giảng viên.

- Chuẩn bị đủ đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ trước khi giờ học bắt đầu.

- Tham gia đầy đủ các buổi học, đăng nhập trước từ 5-10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng cho buổi học bắt đầu đúng giờ.

- Camera để chế độ bật, mic để chế độ tắt, chỉ bật mic khi giảng viên cho phép, có thể sử dụng chat để liên hệ với Giảng viên.

- Sinh viên tuyệt đối không tự bật mic nếu không có sự cho phép của Giảng viên, trong trường hợp sinh viên cố ý gây mất trật tự Giảng viên có thể xử lý theo quy định.

- Vào học đúng lớp theo thời khóa biểu đã đăng ký (sinhvien.naem.edu.vn). Khi vào lớp học trực tuyến sinh viên phải sử dụng đúng họ và tên đầy đủ (sinh viên phải đổi thông tin họ và tên trên email đúng họ và tên).

- Ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp, trang phục lịch sự; không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học.

- Sinh viên không được ghi hình lại các buổi học trực tuyến nếu không được sự đồng ý của Giảng viên giảng dạy.