Quy chế đào tạo Đại học ban hành năm 2021 (áp dụng từ khóa 15)

06-10-2021 00:00 Lượt xem: 11,507

1. Quy chế đào tạo đại học của Học viện Quản lý giáo dục (Ban hành theo Quyết định số 660/QĐ-HVQLGD ngày 30 tháng 9 năm 2021: Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau: Toàn văn quy chế xem tại: https://drive.google.com/file/d/1dvYX2SVtk3HT2j-qLIDOeuZMpL36b7lT/view?usp=sharing

2. Quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://drive.google.com/file/d/1rZwIa9HkSTA-kv0jOKXTmhnyPa2mBLfJ/view?usp=sharing