Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 khóa 9.

04-01-2019 10:00 Lượt xem: 30,719

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên chính quy khóa 9 thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau:

1. Điều kiện thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

1.1. Điều kiện để sinh viên được tham gia thực tập tốt nghiệp

+ Đã tích lũy đủ 75% khối lượng tín chỉ của ngành Đào tạo

+ Hoàn thành học phần thực tập 1 (thực tập cơ sở)

+ Đang trong thời gian còn được phép học tại Học viện (tính cả thời gian thực tập tốt nghiệp); không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

+ Đăng ký thực tập theo đúng quy định.

1.2. Điều kiện sinh viên được giao làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp

- Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

- Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định;

- Tại thời điểm xét không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

- Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

- Điều kiện để sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp đối với ngành quản lý giáo dục, kinh tế giáo dục, giáo dục học, tâm lý học giáo dục:

+ Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4 phải đạt từ 2.5 trở lên. Điểm trung bình tích lũy được hiểu là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả các học phần mà sinh viên đã học từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

+ Ưu tiên cho những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài viết trên các tạp chí của ngành, trong các cuộc Hội thảo khoa học…

+ Tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên không vi phạm quy chế thi và kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

+ Số lượng sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp do các Khoa chủ quản quy định. Tuỳ theo tình hình của từng Khoa, Trưởng khoa qui định thêm tiêu chuẩn làm khoá luận tốt nghiệp nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn trên.

 

- Điều kiện để sinh viên được làm đồ án tốt nghiệp đối với ngành công nghệ thông tin.

Tất cả sinh viên đều làm Đồ án tốt nghiệp, điều kiện để được giao làm đồ án: Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4 phải đạt từ 2.0 trở lên.

1.3. Điều kiện sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

- Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

- Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá.

2. Thời gian, quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp

 

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

01

Tổ chức đăng ký thực tập.

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 21/01/2019

02

Xét duyệt sinh viên đủ điều kiện thực tập và phân công giảng viên hướng dẫn.

Các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 27/01/2019

03

Hướng dẫn thực tập và cấp giấy giới thiệu cho sinh viên

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Hoàn thành trước ngày 14/02/2019

04

Sinh viên thực tập tốt nghiệp, trong quá trình thực tập phải thực hiện theo các quy định thực tập của khoa, chủ động liên hệ và báo cáo giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch và cũng như báo cáo các vấn đề phát sinh.

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

Các Khoa, phòng Đào tạo

Thời gian thực tập tính từ ngày 18/02/2019 (*)

06

Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp , Triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp

Các Khoa

 

Hoàn thành đánh giá thực tập theo phương án 1 trước ngày 14/4/2019, theo phương án 2 trước ngày 09/6/2019

 

(*) Các phương án triển khai thực tập tốt nghiệp: Sinh viên chọn 1 trong 2 phương án

+ Phương án 1 (Thực tập tập trung): Thời gian thực tập kéo dài tối đa 07 tuần kể từ ngày 18/02/2019.  Trong thời gian thực tập: sinh viên được phép nhận và làm đề tài khóa luận, đồ án tốt nghiệp, không được học các học phần khác.

- Phương án 2 (Thực tập ½ ngày): Thời gian thực tập kéo dài tối đa 15 tuần kể từ ngày 18/02/2019. Trong thời gian thực tập sinh viên được phép học các học phần đã đăng ký theo đúng quy định và không ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch thực tập.

3. Thời gian, quy trình tổ chức làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp:

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

01

Tổ chức đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Các Khoa

 

Hoàn thành trước ngày 21/01/2019

02

Xét duyệt sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn.

Các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Các Khoa hoàn thành và gửi danh sách sách theo mẫu về phòng Đào tạo trước ngày 25/01/2019

03

Hướng dẫn triển khai làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, cấp giấy giới thiệu cho sinh viên

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Hoàn thành trước ngày 15/02/2019

04

Sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên, Giảng viên hướng dẫn

 

 

05

Nộp đồ án, khóa luận. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện đánh giá Đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện theo kế hoạch của Khoa

 

- Các khoa nộp danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 19/5/2019

06

Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

 

- Các khoa hoàn thành và nộp kết quả đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 04/6/2019

 

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.