Thông báo về Học phần tự chọn ngành Giáo dục học, Kinh tế giáo dục khóa 8, 9, 10, 11

05-09-2019 09:00 Lượt xem: 4,523

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8, 9, 10, 11

1. Ngành Kinh tế giáo dục

- Các học phần tự chọn phần kiến thức cơ sở ngành: sinh viên chọn 06 tín chỉ (2 học phần) trong số các học phần dưới đây trong cùng nhóm chuyên môn hoặc ngoài nhóm chuyên môn

Nhóm chuyên môn

Tên học phần

Số tín chỉ

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và quản lý giáo dục

Quản lý nhà nước về giáo dục

3

Lập kế hoạch  giáo dục

3

Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

3

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và chính sách giáo dục

Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong giáo dục

3

Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội

3

Kinh tế học công cộng

3

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và tài chính giáo dục

Tài chính công

3

Nguyên lý kế toán

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

- Các học phần tự chọn kiến thức ngành: sinh viên chọn 12 tín chỉ (4 học phần) trong số các học phần dưới đây trong cùng nhóm chuyên môn hoặc ngoài nhóm chuyên môn

Nhóm chuyên môn

Tên học phần

Số tín chỉ

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và quản lý giáo dục

Quản lý dự án giáo dục

3

Quản lý đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên

3

Quản lý hoạt động dạy học

3

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

3

Quản lý giáo dục nghề nghiệp

3

Quản lý nhà trường và cơ sở giáo dục

3

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và chính sách giáo dục

Kinh tế lao động

3

Phân tích chính sách

3

Chẩn đoán trong giáo dục

3

Giới và phát triển kinh tế

3

Kinh tế đầu tư

3

Quản trị chiến lược

3

Nhóm học phần chuyên môn về kinh tế và tài chính giáo dục

Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục

3

Quản lý chi tiêu công

3

Kế toán quản trị

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

Kế toán máy

3

Kiểm toán căn bản

3

2. Ngành Giáo dục học

- Các học phần tự chọn kiến thức ngành: sinh viên chọn 12 tín chỉ (4 học phần) trong số các học phần dưới đây trong cùng nhóm chuyên môn hoặc ngoài nhóm chuyên môn

Nhóm chuyên môn

Tên học phần

Số tín chỉ

Chuyên môn về: Tham vấn và công tác xã hội

Giáo dục sớm

3

Giáo dục hướng nghiệp

3

Tâm bệnh lý trẻ em và thanh thiếu niên

3

Tư vấn nghề nghiệp và việc làm

3

Công tác xã hội với nhóm

3

Công tác xã hội với cá nhân

3

Chuyên môn về: Giảng dạy và Tổ chức hoạt động giáo dục

Giáo dục giới tính

3

Lý luận dạy học người lớn

3

Công nghệ dạy học

3

Lý luận dạy học đại học

3

Giáo dục hòa nhập

3

Phương pháp và kỹ thuật dạy học

3

Chuyên môn về: Đánh giá trong giáo dục

Đánh giá nghiên cứu khoa học

3

Đánh giá chương trình đào tạo

3

Đánh giá hoạt động dạy học

3

Đánh giá theo năng lực người học

3

Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập

3

Đánh giá hoạt động giáo dục

3