Thông báo không tổ chức kỳ thi phụ đối với sinh viên đại học chính quy từ học kỳ 1 năm học 2022-2023

09-09-2022 00:00 Lượt xem: 2,151

Học viện Quản lý giáo dục thông báo từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ không tổ chức kỳ thi phụ (thi lại) để thi kết thúc học phần:

- Đối với học phần mà sinh viên vắng mặt ở kỳ thi chính không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 (không) ở kỳ thi chính và phải học lại học phần đó. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng và được Trưởng phòng Đào tạo cho phép được dự thi kết thúc học phần 01 (một) lần ở học kỳ sau gần nhất, điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu.

- Sinh viên không đạt học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học một học phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác

- Sinh viên đã có điểm học phần đạt được đăng ký học lại để cải thiện điểm (trừ học phần đã được điểm A, A+). Điểm cao hơn trong các lần học là điểm chính thức của học phần.

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo.

Toàn văn thông báo xem tại: https://drive.google.com/file/d/1C7hGGjAZqOzJXtY6glNNzt0NlBHRTgst/view?usp=sharing