Sửa đổi, thay thế các môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học của Học viện Quản lý giáo dục

28-09-2020 10:00 Lượt xem: 2,956

Quyết định số 721/QĐ-HVQLGD ngày 289/2020 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc sửa đổi, thay thế các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học của Học viện Quản lý giáo dục

(Chi tiết tại link https://drive.google.com/file/d/1FrnB1fWJzOoOjn47ro4bDFp1AvuPqcEX/view?usp=sharing)