Số tín chỉ môn học tự chọn phải đăng ký đối với sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23-10-2017 00:00 Lượt xem: 11,111
Dưới đây là bảng thống kê số lượng tín chỉ các môn học tự chọn phải đăng ký để đảm bảo khối lượng tín chỉ đăng ký:

 

Ngành

Phần kiến thức cơ bản của nhóm ngành

Phần kiến thức cơ sở ngành

Phần kiến thức chuyên ngành

Công nghệ thông tin

Không có môn tự chọn

06 tín chỉ, có nghĩa sinh viên chọn 2 môn học trong số 06 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 3

(*)Cố vấn học tập định hướng sinh viên trong việc lựa chọn các môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn

09 tín chỉ, có nghĩa sinh viên chọn 3 môn học trong 12 môn học 

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 7

Cố vấn học tập định hướng sinh viên trong việc lựa chọn các môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn

Giáo dục học

03 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 01 môn trong số 4 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 2

09 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 03 môn trong số 6 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 3

Gồm có 03 nhóm chuyên môn.  Sinh viên chọn theo nhóm chuyên môn. Mỗi nhóm chuyên môn của ngành, sinh viên chọn 12TC (4 môn)  trong số 18 TC (6 môn)  thuộc nhóm

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 7

Quản lý giáo dục

03 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 01 môn trong số 6 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 2

12 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 04 môn trong số 8 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 4

Gồm có 04 nhóm chuyên môn. Sinh viên chọn theo các nhóm chuyên môn, sinh viên chọn 15 TC (5 môn) thuộc một trong 4 nhóm.

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 7

Kinh tế giáo dục

03 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 01 môn trong số 5 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 2

Gồm có 03 nhóm chuyên môn. Sinh viên chọn theo các nhóm chuyên môn, sinh viên chọn 06 TC 2 môn) trong số 9 TC thuộc một trong 4 nhóm.

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 3

Gồm có 03 nhóm chuyên môn. Sinh viên chọn theo các nhóm chuyên môn, sinh viên chọn 12 TC 4 môn) trong số 18 TC thuộc một trong 4 nhóm.

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 6

Tâm lý học giáo dục

03 tín chỉ có nghĩa sinh viên chọn 01 môn trong số 4 môn học

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 2

Gồm có 03 nhóm chuyên môn. Sinh viên chọn theo các nhóm chuyên môn gồm 06 TC (2 môn) thuộc một trong 3 nhóm.

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 3

Gồm có 03 nhóm chuyên môn.  Sinh viên chọn theo nhóm chuyên môn. Mỗi nhóm chuyên môn sinh viên chọn 12 TC (4 môn)  trong số 21 TC (7 môn)  thuộc nhóm

Kỳ dự kiến: Kỳ thứ 7