Quy định môn học tương đương và môn học thay thế trong chương trình giáo dục thể chất đối với sinh viên ĐHCQ từ HK2 năm học 2019 - 2020

17-01-2020 00:00 Lượt xem: 7,788

1. Danh sách các học phần tương đương

TT

Chương trình khóa

8, 9, 10, 11, 12

Chương trình từ khóa 13

Số
tín chỉ

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất 2 – Karatedo cấp độ 1

Giáo dục thể chất - Karatedo

01

 

2

Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông cấp độ 1

Giáo dục thể chất – Cầu lông

01

 

3

Giáo dục thể chất 2 – Bóng rổ cấp độ 1

Giáo dục thể chất – bóng rổ

01

 

4

Giáo dục thể chất 2 – Bóng chuyền cấp độ 1

Giáo dục thể chất – bóng chuyền

01

 

2. Danh sách các học phần thay thế

- Sinh viên chưa hoàn thành học phần Giáo dục thể chất 3 và Giáo dục thể chất 4 có thể học tập các học phần giáo dục thể chất theo chương trình môn học giáo dục thể chất của khóa 13 (khóa tuyển sinh năm 2019) để tích lũy đủ khối lượng chương trình môn học giáo dục thể chất, cụ thể như sau:

TT

Chương trình khóa

8, 9, 10, 11, 12

Học phần thay thế

Sinh viên lựa chọn học bổ sung thêm 2 học phần trong số các học phần sau:

1

Giáo dục thể chất 3 – Karatedo cấp độ 2

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

2

Giáo dục thể chất 4 – Karatedo cấp độ 3

(1 tín chỉ)

3

Giáo dục thể chất 3 – Cầu lông cấp độ 2

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

4

Giáo dục thể chất 4 – Cầu lông cấp độ 3

(1 tín chỉ)

5

Giáo dục thể chất 3 – Bóng rổ cấp độ 2

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

6

Giáo dục thể chất 4 – Bóng rổ cấp độ 3

(1 tín chỉ)

7

Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền cấp độ 2

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

8

Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền cấp độ 3

(1 tín chỉ)

- Sinh viên chưa hoàn thành học phần Giáo dục thể chất 4 có thể học tập các học phần giáo dục thể chất theo chương trình môn học giáo dục thể chất của khóa 13 (khóa tuyển sinh năm 2019) để tích lũy đủ khối lượng chương trình môn học giáo dục thể chất, cụ thể như sau:

TT

Chương trình khóa

8, 9, 10, 11, 12

Học phần thay thế

Sinh viên lựa chọn học bổ sung thêm 1 học phần trong số các học phần sau:

1

Giáo dục thể chất 4 – Karatedo cấp độ 1

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

3

Giáo dục thể chất 4 – Cầu lông cấp độ 1

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

5

Giáo dục thể chất 4 – Bóng rổ cấp độ 1

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Bóng chuyền  (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

7

Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền cấp độ 1

(1 tín chỉ)

- Khiêu vũ (1 tín chỉ)

- Cầu lông (1 tín chỉ)

- Karatedo (1 tín chỉ)

- Bóng rổ (1 tín chỉ)

 

Về đánh giá kết quả học tập, điều kiện hoàn thành chương trình giáo dục thể chất theo Quy định tại Quyết định số 921/QĐ-HVQLGD ngày 29 tháng 08 năm 2019 về việc Quy định đào tạo chương trình giáo dục thể chất đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.