Phòng Đảm bảo CLGD và Thanh tra

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2017-2018

Kế hoạch thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018

Kế hoạch phòng thi lần 1 Học kỳ phụ năm 2018

Thông báo địa điểm thi lần 1 học kỳ phụ năm 2018

Lịch thi học kỳ Phụ năm 2018 (đã điều chỉnh)

Thông báo lịch thi kỳ phụ điều chỉnh

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2017-2018

Thông báo lịch thi lần 1 Học kỳ Phụ năm học 2017-2018

Lịch thi đợt 2 (thi lại) Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 31/7/2018)

Lịch thi đợt 2 (thi lại) Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 31/7/2018)