Khoa Quản lý

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 722/HVQLGD-ĐT ngày 22/11/2023 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2023-2024.

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2), năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 722/HVQLGD-QLĐT ngày 22/11/2023 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp (Thực tập 2) năm học 2023-2024.

Thông Báo Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 của Học viện Quản lý giáo dục, theo thông báo số 722/HVQLGD-QLĐT ngày 22/11/2023 về việc tổ chức thực tập cơ sở (Thực tập 1), thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2023-2024

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên về việc chỉnh sửa và nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 (đối với sinh viên thực tập phương án 2, 14 tuần, từ 30/01/2023 đến 07/05/2023), năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục thực tốt nghiệp (phương án 1, 7 tuần, từ 30/01/2023 đến 07/05/2023), năm học 2022-2023 về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 như sau:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở ngành Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị văn phòng lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2022-2023. Sinh viên chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 (đối với sinh viên thực tập phương án 1, 7 tuần, từ 30/01/2023 đến 19/03/2023), năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục thực tốt nghiệp (phương án 1, 7 tuần, từ 30/01/2023 đến 19/03/2023), năm học 2022-2023 về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập cơ sở đợt 2 theo phương án Thực tập 1/2 ngày, thời gian 06 tuần từ ngày 30/01/2023 đến 12/03/2023 ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau:

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Quản trị văn phòng danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2022-2023.