Đề án tuyển sinh

Thông báo thay đổi Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Học viện Quản lý giáo dục đã Điều chỉnh, sửa đổi đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018 thay thế cho Đề án tuyển sinh ngày 22/03/2018, theo đó có thay đổi các nội dung như sau: