Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

26-09-2016 00:00 Lượt xem: 13,784
Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)

I. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy

1. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8, 9, 10, 11)

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/open?id=1UaKn_CvzMWycsP00AtGwLac2BjRbBvNb

2. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng khóa 12, 13)

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1bH_xcTi4V9DeAAOIwmSE2zUu5iRwvAkx?usp=sharing

3. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng khóa 14)

- Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1JCeH8QtlxYZLpz8iTqjeOJUWP42ydELB?usp=sharing

- Các ngành Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học, Quản lý giáo dục không thay đổi so với khóa 12

II. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 27/3/2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy. Cụ thể chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo như sau:

- Ngành Giáo dục học: https://drive.google.com/open?id=1IBWPPGmyxysfOjLTa54wDhEBgDi5EfIT

- Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/open?id=1tEskBZvBiE9W7DZT8WkU_nwDhQElXf5G

- Ngành Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/open?id=1M1ilC_hYNfkY5FJB3HDWd6bEAWFx6pGV

- Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/open?id=14eu8iRXM8Px0w8HlDFe0lZP54pLPLDyl

- Ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/open?id=19u0u6afdLIekGDZhBXExh0VUMmLwknCe